Job crafting: zelfsturing in je werk!

0

Heb je je ooit afgevraagd hoe je meer voldoening uit je werk kan halen, zonder van werkgever of functie te veranderen? Job crafting kan een antwoord bieden.

Met job crafting passen werknemers proactief hun functie aan zodat die beter aansluit op hun competenties, sterktes maar ook behoeftes. Waar het bepalen van functie-inhoud vroeger eerder als een exclusieve verantwoordelijkheid van de organisatie of HR-afdeling werd gezien, beseft men steeds vaker dat werknemers hierin een actieve rol kunnen spelen. Naast de positieve invloed op productiviteit en werktevredenheid, blijkt job crafting medewerkers ook weerbaarder te maken voor dynamieken zoals toegenomen werkdruk, reorganisaties of andere verandering. Een interessante tool dus om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren.

Onderzoek toont aan dat er 4 verschillende job craftingstechnieken onderscheiden kunnen worden (van Vuuren & Dorenbosch, 2011, Wrzesniewski & Dutton, 2001):

  1. Taak craften. Bij taak craften voeren medewerkers veranderingen door aan hun takenpakket en de taakinhoud. Dit kan gaan over het aanpassen van het aantal, het type, de grootte en de aard van de taken die men uitoefent.
  2. Relationeel craften. Relationeel craften houdt in dat medewerkers aanpassingen aanbrengen in de interacties en relaties die zij op het werk hebben, met mensen van binnen of buiten de organisatie. Dit omvat bijvoorbeeld het aangaan van meer relaties, het oppakken van nieuwe relaties, het veranderen van de intensiteit van een relatie of het afbreken van negatieve relaties.
  3. Cognitief craften. Bij cognitief craften veranderen medewerkers niets aan de werkinhoud of de werkrelaties. Ze veranderen wel het beeld dat ze hebben van hun werk, waardoor ze meer betekenis geven aan hun taken of negatieve aspecten anders interpreteren. Het gaat hierbij vooral om het herinterpreteren van de betekenis of het doel van het werk.
  4. Contextueel craften. We spreken van contextueel craften wanneer medewerkers aspecten van hun werkomgeving veranderen. Voorbeelden kunnen zeer divers zijn en zich bijvoorbeeld richten op de veranderingen in de fysieke omgeving. Men kan ook contextueel craften door hetzelfde werk op een andere werkplek of ander tijdstip uit te voeren.

Meer en meer wordt job crafting niet alleen individueel maar ook op teamniveau toegepast. Dit is vooral belangrijk in gedeelde werkomgevingen, waar individuele job crafting een impact kan hebben op de job context of het welzijn van collega’s. Door job crafting op teamniveau toe te passen, kan rekening geouden worden met de doelen van het team en de persoonlijke voorkeuren van de andere teamleden.

Hoewel job crafting op initiatief van werknemers gebeurt, spelen leidinggevenden een belangrijke rol in het stimuleren van job crafting. Het is belangrijk dat leidinggevenden een cultuur of norm creëren waarin werknemers zich aangemoedigd voelen om proactief te zijn (Grant, Parker & Collins, 2009). Wanneer er een cultuur bestaat waarin initiatieven van werknemers worden gewaardeerd en aangemoedigd, zal job crafting ook vaker plaatsvinden (Van Dam, Nikolova & Van Ruysseveldt, 2013).  Niet alle werknemers zijn evenzeer geneigd om op eigen initiatief aan hun job te sleutelen. Zo zijn er individuele verschillen tussen mensen (bv. wat betreft proactieve persoonlijkheid) die ervoor zorgen dat sommigen dit sneller zullen doen dan anderen. Bovendien is het voor medewerkers ook niet altijd even duidelijk wat zij zelf kunnen en mogen aanpassen. Leidinggevenden kunnen hun teamleden dus ondersteunen en aanmoedigen bij het craften van hun job.   

 

Prof. Dirk Buyens
Vlerick Business school

 

 

Referenties

Grant, A.M., Parker, S.K. & Collins, C. (2009). Getting credit for proactive behavior: Super‐ visor reactions depend on what you value and how you feel. Personnel Psychology, 62, 31-55.      

Van Dam, K., Nikolova, I., & Van Ruysseveldt, J. (2013). Het belang van ‘leader-member exchange’ (LMX) en situationele doelorientatie als voorspellers van job crafting. Gedrag & Organisatie, 26, 66-84. 

Vuuren, M. van & Dorenbosch, L. (2011). Mooi werk: naar een beter baan zonder weg te gaan.Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26(2), 179-201