Hoe leidinggeven?

De leidinggevende heeft een belangrijke rol als het gaat om het succesvol implementeren van HNTW. Zowel praktijkverhalen als wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat volgende 4 competenties centraal staan voor een succesvolle leiderschapsstijl in de context van HNTW:

  1. Resultaatgerichtheid
  2. Duidelijke doelstellingen formuleren en opvolgen
  3. Verbindend optreden
  4. Strategische visie uitdragen
     

Resultaatgerichtheid

Binnen HNTW krijgen medewerkers meer flexibiliteit en autonomie om te bepalen hoe ze hun werk organiseren. Niet de aanwezigheid op kantoor of het aantal gepresteerde uren staat centraal, wel de te bereiken resultaten. De leidinggevende dient zijn medewerkers te coachen op het behalen van resultaten.  Hierbij is het belangrijk een balans te vinden tussen het geven van autonomie enerzijds en het voorzien in sturing en afstemming anderzijds.
 

Duidelijke doelstellingen formuleren en opvolgen

Cruciaal bij resultaatgericht werken is dat een leidinggevende samen met het team duidelijke doelstellingen formuleert en afspraken maakt over de resultaten die behaald moeten worden. Door middel van voldoende opvolging van de voortgang en afstemming met het team kan in de nodige begeleiding voorzien worden.

Bekijk hier tools die ingezet kunnen worden voor het resultaatgericht werken en het formuleren en opvolgen van doelstellingen.
 

Verbindend optreden

HNTW kan ertoe leiden dat medewerkers minder (fysiek) contact hebben met elkaar. Sociale cohesie is echter belangrijk om een sfeer van vertrouwen en verbondenheid te creëren binnen teams. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het bewaken en waar nodig stimuleren van de sociale cohesie binnen HNTW.  Door het faciliteren van voldoende contactmomenten (formeel en informeel) en het bewaken van de kennis- en informatiedeling kan een leidinggevende de sociale cohesie binnen teams bevorderen. 

Bekijk hier tools om de sociale cohesie binnen een team te bevorderen.
 

Strategische visie uitdragen

Een duidelijke visie binnen HNTW is belangrijk: Welke richting neemt de organisatie en waarom? Welke doelstellingen worden voorop gesteld? Wat betekent HNTW voor de organisatie en het team? Leidinggevenden hebben een belangrijke rol om de visie van de organisatie op een authentieke wijze uit te dragen naar het team en er draagvlak voor te creëren. De visie van de organisatie dient doorvertaald te worden naar de visie van het team.

Bekijk hier tools die interessant kunnen zijn om draagvlak voor de visie te creeren binnen een team.

 

Wil u graag weten hoe u scoort op deze competenties?

Vul dan de ‘competentiescan HNTW voor leidinggevenden’ in via deze link. Deze quick scan werd ontwikkeld om u inzicht te bieden over uw sterke kanten en mogelijkheden tot ontwikkeling wat betreft deze competenties. Terugkoppeling wordt voorzien middels een geautomatiseerd rapport met uw persoonlijke scores. U kan uw persoonlijke resultaten vergelijken met de scores van een normgroep van andere leidinggevenden.
Download hier ook een actiemap die inzoomt op elke competentie en tips & tricks aanreikt om deze te versterken.

 

Meer weten over de verschillende rollen als leidinggevende binnen HNTW? Lees dan deze blog geschreven door Dr. Sara De Hauw!

 

REFERENTIES

Baane, R., Houtkamp, P., & Knotter, M. (2010). Het nieuwe werken ontrafeld. Assen: Koninklijke Van Gorcum/Stichting Management Studies
Demerouti, E., Derks, D., Ten Brummelhuis, L.L., & Bakker, A.B. (2014). New ways of working: Impact on working conditions, work-family balance, and well-being. In C. Karunka & P. Hoonakker (Eds.), The impact of ICT on quality of working life. Springer Science
Richardson, J. (2010). Managing teleworkers: holding on and letting go.  Journal of Management Development, 29(2), 137-147.
Peters, P., Poutsma, E., Van der Heijden, B. I. J. M., Bakker, A. B., & De Bruijn, T. (2014). Enjoying new ways to work: an HRM-process approach to study flow. Human Resource Management, 53(2), 271-290.
ten Brummelhuis, L. L., Bakker, A. B., Hetland, J., & Keulemans, L. (2012). Do new ways of working foster work engagement? Psicothema, 24, 113–120.