Lerend Netwerk

Lerend Netwerk

0
Nog geen stemmen
Arbeidsorganisatie
Methodiek
Gratis
Beschrijving 

In een lerend netwerk of leernetwerk wisselen diverse individuen, vanuit een gezamenlijke interesse voor een bepaald kennisgebied, doelbewust kennis en ervaringen uit. Zo ontwikkelen ze nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen.

Voor een organisatie die een lerend netwerk opstart of erin participeert, kunnen onder meer deze motieven spelen:

  • Het netwerk laat toe om kennis te delen en geeft aanleiding tot kruisbestuiving, zowel binnen als buiten de organisatie.
  • Het netwerk bouwt aan sleutelcompetenties. Het biedt een interessante leerervaring aan medewerkers: via het reflecteren op de eigen prestaties, op die van anderen en door het delen van kennis en knowhow in leernetwerken leren zij om te gaan met onvoorziene problemen, onzekerheid en verandering.

Medewerkers kunnen op hun beurt baat hebben bij een lerend netwerk, bijvoorbeeld:

  • Deelnemen aan een lerend netwerk levert frisse ideeën en nieuwe contacten op en biedt een goede bodem om nieuwe kennis te creëren.
  • In een ‘veilige’ omgeving waarin mensen samen naar oplossingen zoeken voor gemeenschappelijke problemen, kunnen ze zich kwetsbaar opstellen en staan ze meer open voor kritiek van anderen.

Een lerend netwerk biedt de mogelijkheid tot zelfreflectie. Door de eigen praktijkcase te bespreken met anderen en door er afstand van te nemen, zijn mensen beter in staat om er kritisch over na te denken.

Aanpak 

Stap 1. Lerend netwerk samenstellen         
De aankondiging van je lerend netwerk bevat bij voorkeur naast een sensibiliserende beschrijving van de toegevoegde waarde van participatie in een lerend netwerk, ook een duidelijke toelichting van de aard en doelstellingen van het netwerk én informatie van praktische aard. Maak van meet af aan duidelijk welk engagement je van de deelnemers verwacht, ook in heel concrete termen zoals aantal bijeenkomsten of verwachtingen t.a.v. interne communicatie en informatiedoorstroom.

Stap 2. Startbijeenkomst lerend netwerk.
Je startbijeenkomst moet minstens ruimte laten voor drie elementen: onderlinge kennismaking, het in kaart brengen van vragen en verwachtingen die binnen de groep leven, en het maken van verdere afspraken i.v.m. het proces.

Stap 3. Lerende netwerk onderhouden.
Na de startbijeenkomsten, wordt in de volgende gesprekken van een lerend netwerk nog meer de klemtoon gelegd op de uitwisseling van ervaring, het leren van en met elkaar. Ook het uitbreiden van de in het netwerk aanwezige kennis door het inbrengen van externe informatie of inzichten moet verder worden uitgediept. Zowel de facilitator als de deelnemers hebben hier een rol in te spelen. Beiden moeten rekening houden met verschillende aandachtspunten, willen zij het leernetwerk onderhouden.

Stap 4. Een lerend netwerk afronden.
De eindevaluatie moet je in eerste instantie informatie opleveren over wat goed ging en wat voor verbetering vatbaar is. Welke leervormen werden gesmaakt en welke minder, om welke reden; welke suggesties hebben de deelnemers om toekomstige netwerken in nog betere banen te leiden.

Beschikbaarheid 

Verdere, meer gedetailleerde informatie over het opstarten van een lerend netwerk kan u vinden in deze handleiding. Deze handleiding kwam tot stand in het kader van het project ‘Werk maken van competentieontwikkeling op de werkplek’, kortweg ‘Talent@Werkplek’.