Het Nieuwe Werken Spel

Het Nieuwe Werken Spel

5
(1 stem)
Draagvlak creëren voor visie
Spel
Betalend
Beschrijving 

Mensen vormen het verbindende element binnen Het Nieuwe Werken. Wat vinden zij belangrijk en hoe kijken zij aan tegen de huidige organisatie? Het Nieuwe Werken spel is een middel om een dialoog op gang te brengen binnen uw organisatie. Dialoog leidt tot gezamenlijke creativiteit, waarbij juist gebruik gemaakt wordt van onderlinge verschillen. De kern van Het Nieuwe werken Spel als dialoog is het delen van de ‘waarheid’ en het onderzoekend praten in plaats van oordelend. Iedereen kan zijn mening uiten zonder er persoonlijk op aangekeken te worden.

Aanpak 

Het Nieuwe Werken Spel is een kaartspel waarbij 78 stellingen verdeeld over 16 thema’s worden beoordeeld (kwantitatief & kwalitatief gescoord). Voorbeelden van thema’s zijn; Groei & Ontwikkeling, Kennis & Kunde, Betrokkenheid & Teamgevoel. Nadat de stellingen zijn gescoord op het huidig en het gewenst niveau, stel je op thema niveau gezamenlijk de prioriteiten. Welke thema’s zijn belangrijk om aan te pakken en hoe ga je dat doen? Het spel speel je met 7 personen uit één team of die een representatieve afspiegeling van de organisatie vormen. Mogelijke weerstanden en aandachtspunten maak je op deze informele manier inzichtelijk. De uitkomsten van het spel worden vertaald in een rapportage die met de deelnemers wordt besproken. De rapportage kan gebruikt worden als visiedocument, of om een presentatie op te bouwen waarmee binnen het bedrijf een dialoog kan worden aangegaan.

Het spel kan gebruikt worden als onderdeel van de visievorming maar ook later tijdens de bewustwording van teams. Het levert zo een bijdrage aan draagvlakvorming en laat collega’s met elkaar in gesprek gaan. Het spel geeft nieuwe inzichten in voor- en nadelen en in kansen en bedreigingen zoals die worden gepercipieerd door mensen in de organisatie. Iedere medewerker heeft een eigen kijk op Het Nieuwe Werken. Het spel brengt die beelden bij elkaar en vertaalt ze naar een gezamenlijke visie met prioriteiten voor de organisatie.

Beschikbaarheid 

Voor meer informatie omtrent het Nieuwe Werken Spel kan u hier terecht.