Welke aspecten van HNW hebben een impact op engagement?

De Nederlandse onderzoekers onderzochten de impact van 5 verschillende aspecten van HNW op het engagement van medewerkers:

  1. de vrije toegang en circulatie van kennis en informatie
  2. gebruik van vrije, open werkplekken
  3. flexibele arbeidsrelaties
  4. het managen van eigen werk (zelfsturend werken)
  5. het tijds- en plaatsonafhankelijk werken

Vooral de vrije toegang en circulatie van kennis en informatie, het gebruik van open werkplekken en het zelfsturend werken blijkt het engagement van medewerkers positief te beïnvloeden.
 

Vrije toegang & circulatie van kennis en informatie en gebruik van open werkplekken:

De positieve impact van deze HNW aspecten op het engagement van werknemers, blijkt verklaard te kunnen worden door de sociale interactie en het transformationeel leiderschap. Wanneer deze aspecten van HNW geïntroduceerd worden binnen teams,  hebben ze enkel een positieve impact  op het engagement wanneer leidinggevenden een transformationele leiderschapsstijl aannemen en er geinvesteerd wordt in sociale interacties. Wanneer dit niet gebeurt, heeft het weinig nut om deze HNW aspecten in te voeren met het oog op het stimuleren van engagement.
 

Zelfsturend werken:

Een interessante bevinding binnen de studie is dat het zelfsturend werken, als enige aspect van HNW, een rechtstreekse impact heeft op het engagement van medewerkers. Dit verband staat dus los van sociale interacties of het transformationeel leiderschap. Hieruit blijkt dat het geven van meer autonomie aan medewerkers een belangrijke manier is om hun engagement te bevorderen.

De onderzoekers concluderen dat men in organisaties waar geen transformationele leiderschapsstijl wordt toegepast of waar men niet investeert in sociale interacties nog steeds voordeel kan halen door medewerkers meer zelfsturend te laten werken. In organisaties waar leidinggevenden wel een transformationele leiderschapsstijl aannemen én waar men wel investeert in sociale interacties, kan men echter een nog grotere impact op engagement bekomen, dan wanneer men enkel investeert in zelfsturend werk.

 

Lees hier meer over deze studie.