WODI Toolkit

WODI Toolkit

0
Nog geen stemmen
Draagvlak creëren voor visie
Methodiek
Betalend
Beschrijving 

Hoe presteert uw kantoorhuisvesting?

De Werkomgevingsdiagnose Toolkit (WODI) is een integraal en wetenschappelijk gefundeerd onderzoeksinstrument, met als doel gegevens te verzamelen over de beleving en het gebruik van de werkomgeving. De WODI Toolkit maakt het mogelijk om op verschillende manieren en momenten te meten of de huisvestingsdoelstellingen daadwerkelijk worden behaald. Werkt het beter, prettiger en goedkoper?

De WODI Toolkit is geschikt voor elk type werkomgeving in iedere sector: cellenkantoor, combikantoor of kantoortuin, vast of flexibel gebruik van werkplekken, overheid, bedrijfsleven en academische werkomgevingen. Het instrument evalueert aspecten van de werkomgeving die van belang zijn voor de tevredenheid en de ervaren productiviteit van de medewerkers.

De fysieke werkomgeving staat centraal, maar ook andere aspecten die voor de beleving van de werkomgeving van belang zijn komen aan de orde, zoals afspraken over het gebruik van de werkomgeving, de informatievoorziening en de wijze van implementeren.

Aanpak 

De toolkit bestaat uit verschillende instrumenten, die veelal afzonderlijk van elkaar kunnen worden ingezet:

  • WODI Light: Met deze online enquête onder medewerkers wordt de beleving van de werkomgeving in kaart gebracht. Aan de hand van deze quick scan komen de belangrijkste knelpunten en successen van de werkomgeving aan het licht.
  • CfPB Indicator: Dit is een benchmark die de gemiddelde (on)tevredenheid weergeeft van kantoorgebruikers over de belangrijkste aspecten van de werkomgeving die met WODI Light zijn onderzocht.
  • Gebouwinventarisatie: Door middel van de Gebouwinventarisatie worden de fysieke eigenschappen van alle met WODI Light onderzochte gebouwen in kaart gebracht.
  • Space Utilization Monitor (SUM): Met dit instrument wordt de bezettingsgraad  gemeten. Hiermee wordt een objectief beeld verkregen van de bezetting, benutting en het gebruik van de werkomgeving.

Bij het inzetten van de toolkit is de basis een online vragenlijst die onder de medewerkers wordt verspreid. Het onderzoek kan worden uitgebreid met interviews, observaties, documentonderzoek of workshops.

De uitkomsten geven inzicht in de successen en knelpunten van het gekozen concept en zijn direct toepasbaar binnen een organisatie: de resultaten kunnen worden gebruikt om knelpunten in de huisvesting op te lossen met concrete ingrepen, maar ze kunnen ook een basis vormen voor een (nieuw) huisvestingsbeleid of beheerplan.

Beschikbaarheid 

Deze tool is betalend, meer info vind je hier.