Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

0
Nog geen stemmen
Sociale cohesie
Vragenlijst
Gratis
Beschrijving 

Met deze vragenlijst krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw team.  De vragenlijst meet 6 dimensies die kenmerkend zijn voor hoog-presterende teams.  Op basis van deze vragenlijst kan een teamprofiel op basis van volgende 6 dimensies samengesteld worden: sociale cohesie, vertrouwen, psychologische veiligheid, open communicatie, feedback geven/vragen, rolverdeling.

  • Sociale cohesie duidt op de sociale samenhang binnen het team. Er is sociale cohesie wanneer er stabiele, duurzame en hechte relaties tussen medewerkers zijn (Raub, 1997).
  • Medewerkers voelen zich psychologisch veilig wanneer ze het idee hebben dat ze er niet onder zullen lijden als ze hun ware aard laten zien (May & Harter, 2004). Onderling vertrouwen wordt in de literatuur beschreven als het kunnen rekenen op elkaars acties, woorden en intenties (Dirks, 2000). Deze dimensies van teamontwikkeling nemen toe naarmate de intimiteit tussen de groepsleden toeneemt (Tuckman & Jensen, 1977; De Galan, 2003).
  • Feedback geven wordt pas effectief als er onderling vertrouwen is. Het kan er voor zorgen dat positief gedrag bevorderd wordt, negatief gedrag gecorrigeerd wordt en daarnaast verduidelijkt het de relatie tussen twee personen (Remmerswaal, 2004). Communicatie is een middel om kennis en informatie te delen binnen het team. Voor de effectiviteit van teamwerk is het essentieel dat iedereen in het team zo direct en open mogelijk met elkaar kan communiceren. Indirecte communicatie (bijvoorbeeld via de leider) kan leiden tot tijdverlies en informatie die onvolledig of foutief overkomt (Hoegl & Gemuenden, 2001).
  • Wanneer teamleden hun taak en elkaars kwaliteiten kennen kan er een begin gemaakt worden met een heldere rolverdeling. Hierbij zijn competenties en taakverdeling op elkaar afgestemd (Tuckman & Jensen, 1977). Teamleden weten wat ze moeten doen en wat ze van elkaar kunnen verwachten.
Aanpak 

Het is wenselijk de vragenlijst door alle teamleden te laten invullen. Nadat alle teamleden de vragenlijst hebben ingevuld hebt u het teamrapport. Laat dit de start zijn voor een goed gesprek met uw team, over het team. Is er consensus is in het team over jullie sterke en zwakke punten? Op basis van de scores kunnen ontwikkelpunten bepaald worden. Als nabespreking kunnen volgende vragen richtinggevend zijn.

1. Wat valt er op aan deze scores?
2. Komt dit overeen met mijn eerste vermoedens?  Waarom wel, waarom niet?
3. Per dynamiek: Hoe houdt het team de huidige situatie in stand?
4. Per dynamiek: Hoe belangrijk is deze dynamiek voor het team?
5. Kijkend naar onze doelstellingen, hoe verhoudt zich deze score met dat wat gewenst is?
6. Wat spreken we hierover af. Feitelijk of intentioneel?

Beschikbaarheid 

Download hier de vragenlijst.