Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

0
Nog geen stemmen
Sociale cohesie
Vragenlijst
Gratis
Beschrijving 

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veel gebruikt instrument om meer duidelijkheid over je persoonlijke voorkeuren te krijgen. De uitkomst is een uitspraak over je persoonlijkheidstype uitgedrukt in een afkorting van vier letters. De test is voor leidinggevenden nuttig bij zaken als persoonlijke ontwikkeling, teamvorming-en ontwikkeling, organisatieverandering en conflicthantering in de context van HNTW.

  • E/I: Extraversie of introversie: Ben je vooral gericht op de buitenwereld of op je eigen gedachtenwereld?
  • S/N: Observatie (Sensing) of intuïtie (Intuition): Heb je vooral interesse in de feiten (realist) of ben je vooral geboeid door wat mogelijk is (vernieuwer)?
  • T/F: Denken (Thinking) of voelen (Feeling): Maak je beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of op basis van persoonlijke emoties en idealen?
  • J/P: Oordelen (Judging) of waarneming (Perceiving): Leef je het liefst gestructureerd en georganiseerd of juist spontaan en flexibel?

Elke deelnemer aan de test heeft bij elk kenmerk een voorkeur en krijgt de bijbehorende letter in zijn ‘persoonlijke code’. Door de vier kenmerken te combineren, zijn er in totaal zestien persoonlijkheidstypen mogelijk. Bijvoorbeeld: iemand met de code INTJ is een introverte (I) intuïtieve (N) denker (T) en is een oordelaar (J).

Om een voorbeeld te geven van hoe de losse kenmerken samen een persoonlijkheidstype vormen, volgt hier een vereenvoudigd schema met twee kenmerken: extraversie/introversie (E of I) en waarneming/intuïtie (S of N).

IS: bedachtzame realist
IN: bedachtzame vernieuwer
ES: actiegerichte realist
EN: actiegerichte vernieuwer

Aanpak 

Er zijn geen goede of foute antwoorden op de vragen in het interview: het gaat om je voorkeur. Aan de hand van de vragenlijst wordt bepaald wat de vier kenmerken van je persoonlijkheidstype zijn.

Denk niet te lang na, hoe eerlijker je antwoordt, hoe betrouwbaarder de uitslag zal zijn. Alle vragen dienen beantwoord te worden.

Er wordt gebruikgemaakt van individuele rapportage. In het rapport ontdek je welk persoonlijkheidstype je bent.

Beschikbaarheid 

Bekijk hier de vragenlijst online.